logo02

Predložak

Preuzmite predložak za predaju članaka u časopis Entomologia Croatica

naputak autorima

Časopis Entomologia Croatica je znanstveno glasilo Hrvatskog entomološkog društva (HED) s međunarodnom recenzijom, u kojem se objavljuju originalni znanstveni radovi iz entomologije (sistematike, molekularne biologije, faune, ekologije i dr.). Iznimno se objavljuju i radovi o predstavnicima drugih kopnenih beskralješnjaka. Osim izvornih znanstvenih radova objavljuju se: kratka znanstvena priopćenja, pregledni članci, stručni radovi, komentari, pisma uredništva i uredništvu, bibliografija, biografija, prikazi knjiga te izvještaji o radu Društva. Autori su odgovorni za iznijete činjenice u radu.

Adresa uredništva

Hrvatsko entomološko društvo, ENTOMOLOGIA CROATICA

glavni urednik: dr.sc. Milan Pernek

tehničke urednice:

 • doc. dr.sc. Ivana Pajač Živković
 • dr.sc. Marta Kovač

 

Adresa:

 • Hrvatski šumarski institut
 • Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
 • Hrvatska
 • entomologia.croatica[at]gmail.com 
urednici područja
 • prof.dr.sc. Boris Hrašovec (šumarska entomologija)
 • izv.prof. dr.sc. Ivana Majić (poljoprivredna entomologija)
 • dr.sc. Toni Koren (biologija)

 

Uređivački odbor
 • Prof.dr.sc. Božena Barić
 • Doc.dr.sc. Andrea Brigić
 • Doc.dr.sc. Marija Ivković
 • Martina Kadoić Balaško, mag. ing. agr.
 • Dr.sc. Bože Kokan
 • Doc.dr.sc. Tomislav Kos
 • Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar
 • Doc.dr.sc. Darija Lemić
 • Edin Lugić, mag.
 • Matea Martinović, mag.ing.maricult
 • Prof.dr.sc. Enrih Merdić
 • Dr.sc. Vlatka Mičetić Stanković
 • Izv. prof.dr.sc. Ana Previšić
 • Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
 • Doc.dr.sc. Marija Ravlić
 • Doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
 • Doc.dr.sc. Mirta Sudarić Bogojević
 • Dr.sc. Mladen Šimala
 • Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr.
 • Prof.dr. Ferenc Lakatos, Mađarska
 • Prof.dr. Cezary Tkaczuk, Poljska
 • Prof.dr. Jaroslav Holuša, Češka Republika
 • Dr. Lois Bonifacio, Portugal
 • Dr. Dimitrios N. Avtzis, Grčka
 • Dr. Stane Trdan, Slovenija
 • Dr. Rudi Verovnik, Slovenija
 • Mr.sc. Gabrijel Seljak, Slovenija
 • Dr. Žiga Laznik , Slovenija

 

Tekstovi
Tekstovi trebaju biti napisani koncizno i pregledno na hrvatskom ili engleskom jeziku (u skladu s UK engleskim pravopisom). Rukopisi se pišu pomoću tekst procesora Microsoft Word for Windows i treba ih poslati e-mailom kao privitak.

Ilustracije, slike i grafikone poslati na posebnim stranicama u jpg ili tiff formatu, ne u tekstu, ali opise navesti na mjestu gdje bi se trebale nalaziti. Poželjan opseg teksta sa svim prilozima je do maksimalno 16 stranica A4 formata s marginama 2,5 cm i dvostrukim proredom, pisan u fontu Times New Roman veličine slova 12.

Koristiti Međunarodni sustav jedinica (SI sustav). Jedino latinske nazive vrsta i rodova pisati u kurzivu. Puno ime vrste i podvrste (autor i godina) treba koristiti samo pri prvom spominjanju u članku.

Preporučeni oblik teksta

Prva stranica sadržava: naslov rada, ispod kojeg su puna imena i prezimena autora, poštanske i elektroničke adrese i naslovi institucija autora.

Druga stranica je stranica sažetka. Sažetak je na jeziku članka do 1500 znakova s prazninama i piše se u jednom odlomku. Uz sažetak se dodaje do deset ključnih riječi. Ako je članak na hrvatskom jeziku za: naslov, sažetak, ključne riječi, sve podnaslove, opise slika te naslove tablica, treba priložiti i prijevod na engleskom jeziku i obrnuto.

Tekst treba paginirati desno dolje. Izvorni znanstveni radovi trebaju sadržavati sljedeće podnaslove: Uvod, Materijali i metode, Rezultati i rasprava te Zahvale (ako su nužne, onima koji su pomogli izvedbu znanstvenog rada). U Uvodu se kratko navodi jasna svrha članka i odnosi prema drugim člancima na istu temu, izbjegavajući duže elaboriranje literature, Materijali i metode osiguravaju dovoljno informacija da omoguće drugim znanstvenicima ponavljanje eksperimenata, a Rezultati i rasprava daju jasna i precizna objašnjenja rezultata i izvođenja zaključaka.

Kratice i simbole koji nisu inače uobičajeni objasniti u napomeni ispod teksta. Svaka jednadžba treba biti u svojem retku. Broj jednadžbe se stavlja na desnu marginu (primjer Hmax = ln n (1)). Datumi se pišu isključivo arapskim brojevima (primjer 11. 9. 2008.)

Navodi literature u tekstu citiraju se prezimenima autora i godinama.

Tablice pisati u istom programu kao i tekst. Trebaju stati na stranicu A4 te podnijeti smanjenje na B5. Služiti se tabulatorom, a ne komandom «table tool». Opise tablica pisati iznad tablica. Slike, crteže, grafikone i fotografije označiti kao sliku i numerirati arapskim brojevima redom s opisom ispod slike. Svi prilozi trebaju biti u konačnom obliku za tisak, visoke grafičke kompjutorske rezolucije (minimum 500 dpi).

Za legende koristiti pismo Arial, ne manje od 10 pt

Zaključni naputci

Uredništvo pridržava pravo da rukopis prilagodi hrvatskom jezičnom standardu, odnosno standardu engleskog jezika. Autori trebaju osigurati dopuštenje korištenja materijala na kojima postoji autorsko pravo trećih osoba. Članci se objavljuju na web stranici. Uređeni i prelomljeni tekst poslat će se prije tiskanja na uvid i oobravanje dopisnom autoru.

Tiskanjem članaka sva autorska prava prenose se na Hrvatsko entomološko društvo.
Članci koji ne slijede ove upute bit će vraćeni autorima.