NAPUTAK AUTORIMA

Općenito

Časopis Entomologia Croatica je znanstveno glasilo Hrvatskog entomološkog društva (HED) s međunarodnom recenzijom, u kojem se objavljuju originalni znanstveni radovi iz entomologije (sistematike, molekularne biologije, faune, ekologije i dr.). Iznimno se objavljuju i radovi o predstavnicima drugih kopnenih beskralješnjaka. Osim izvornih znanstvenih radova objavljuju se: kratka znanstvena priopćenja, pregledni članci, stručni radovi, komentari, pisma uredništva i uredništvu, bibliografija, biografija, prikazi knjiga te izvještaji o radu Društva. Autori su odgovorni za iznijete činjenice u radu. Članci se citiraju i indeksiraju u BIOSIS Previews, Entomological Records, Hrčak, CAB Abstracts i Zoological Record. Format časopisa je B5, pismo Times New Roman.

Adresa uredništva

Hrvatsko entomološko društvo, ENTOMOLOGIA CROATICA

glavna urednica: prof. dr. sc. Paula Durbešić

c/o Zavod za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb

Hrvatska

entomologia.croatica[at]gmail.com 

Tekstovi

Tekstovi trebaju biti napisani koncizno i pregledno na hrvatskom jeziku ili na nekom od svjetskih, prvenstveno engleskom jeziku (u skladu s UK engleskim pravopisom). Rukopisi se pišu pomoću tekst procesora Microsoft Word for Windows i treba ih poslati na CD-R ili DVD-R mediju poštom ili e-mailom kao privitak.

Ilustracije slike i grafikone poslati na posebnim stranicama u jpg ili tiff formatu, ne u tekstu, ali opise navesti na mjestu gdje bi se trebale nalaziti. Poželjan opseg teksta sa svim prilozima je do maksimalno 16 stranica A4 formata s marginama 2,5 cm i dvostrukim proredom, pisan u fontu Times New Roman veličine slova 12.

Koristiti Međunarodni sustav jedinica (SI sustav). Jedino latinske nazive vrsta i rodova pisati u kurzivu. Puno ime vrste i podvrste (autor i godina) treba koristiti samo pri prvom spominjanju u članku. Preporučeni oblik teksta Prva stranica sadržava: naslov rada, ispod kojeg su puna imena i prezimena autorâ, poštanske i elektroničke adrese i naslovi institucijâ autorâ. Druga stranica je stranica sažetka. Sažetak je na jeziku članka do 1500 znakova s prazninama i piše se u jednom odlomku. Uz sažetak se dodaje do deset ključnih riječi. Ako je članak na hrvatskom jeziku za: naslov, sažetak, ključne riječi, sve podnaslove, opise slika te naslove tablica, treba priložiti i prijevod na engleskom jeziku i obrnuto.

Tekst treba paginirati desno dolje. Izvorni znanstveni radovi trebaju sadržavati sljedeće podnaslove: Uvod i svrha kratko se navodi jasna svrha članka i odnosi prema drugim člancima na istu temu, izbjegavajući duže elaboriranje literature Materijal i metode osiguravaju dovoljno informacija da omoguće drugim znanstvenicima ponavljanje eksperimenata.

Rezultati i rasprava daju jasna i precizna objašnjenja rezultata i izvođenja zaključaka.

Zahvale ako su nužne, onima koji su pomogli izvedbu znanstvenog rada. Kratice i simbole koji nisu inače uobičajeni objasniti u napomeni ispod teksta. Svaka jednadžba treba biti u svojem retku. Broj jednadžbe se stavlja na desnu marginu, Hmax = ln n (1) Datumi se pišu isključivo arapskim brojevima 11. 9. 2008.

Navodi literature u tekstu citiraju se prezimenima autora i godinama kao u primjerima: http://physicsweb.org/articles/news/11/6/1. Preuzeto 26. lipnja 2007.

Tablice pisati u istom programu kao i tekst. Trebaju stati na stranicu A4 te podnijeti smanjenje na B5. Služiti se tabulatorom, a ne komandom «table tool». Opise tablica pisati iznad tablica. Slike, crteže, grafikone i fotografije označiti kao slika i numerirati arapskim brojevima redom s opisom ispod slike. Svi prilozi trebaju biti u konačnom obliku za tisak, visoke grafičke kompjutorske rezolucije (minimum 500 dpi), ali koristiti grubi raster za popunu površina.

Za legende koristiti pismo Arial, ne manje od 10 pt

Zaključni naputci

Uredništvo pridržava pravo da rukopis prilagodi hrvatskom jezičnom standardu, odnosno standardu svjetskog jezika na kojem je članak napisan. Autori trebaju osigurati dopuštenje korištenja materijala na kojima postoji autorsko pravo trećih osoba. Članci se tiskaju u crnobijelom formatu, ali se na web stranici objavljuju u boji. Uređeni i prelomljeni tekst poslat će se prije tiskanja na uvid prvom autoru.

Prvi autor dobiva CD s člankom u PDF formatu i jedan primjerak časopisa. Tiskanjem članaka sva autorska prava prenose se na Hrvatsko entomološko društvo. Članovi Hrvatskog entomološkog društva dobivaju časopis besplatno ako su podmirili članarinu. Časopis izlazi u četiri broja i jednom svesku godišnje.

Godišnja pretplata za časopis iznosi 200 kn. Članci koji ne slijede ove upute bit će vraćeni autorima.